Summary

A Rávezető Kft. Adatvédelmi tájékoztatója

Full policy

Adatvédelmi tájékoztató

A ravezeto.skoll.hu oldal (a továbbiakban: portál) célja egységes felület megteremtésével e-learning képzések (képzési elemek) nyújtása a Rávezető Projekt Kft. által biztosított felnőttképzési vagy tanácsadási szolgáltatásokhoz kapcsolódóan.

A portál használata kizárólag a Rávezető Projekt Kft. szerződéses partnereinek, illetve azok munkavállalóinak vagy az általuk képzésre kijelölt/felkért személyeknek biztosított.

Kérjük, hogy az adatkezelési nyilatkozat megtétele előtt figyelmesen olvassa el a jelen adatvédelmi tájékoztatót!

Amennyiben az abban foglaltakkal kapcsolatosan kérdése merülne fel, a RÁvezető Projekt Kft. készséggel áll rendelkezésre az alábbi központi elérhetőségen:

A portál működtetőjeként a Rávezető Projekt Kft. fenntartja a jogot továbbá a jelen tájékoztató részbeni vagy teljes módosítására az adatkezelésre vonatkozó biztonság és jogszerűség mindenkori sérelme nélkül, ezért kérjük rendszeresen kövesse figyelemmel annak tartalmát! A módosítások rövid összefoglalását a hatálybalépés előtt legalább 30 napos időszakra elhelyezzük, de a módosítással kapcsolatos információk önmagukban történő áttekintése a teljes, a módosításokkal egységes szerkezetbe foglalt adatvédelmi tájékoztató megismerését nem teszi nélkülözhetővé. A mindenkor hatályos, egységes szerkezetbe foglalt adatvédelmi tájékoztató elérhető: http://ravezeto.skoll.hu/admin/tool/policy/viewall.php.


1. Az adatkezelő

Adatkezelő neve: Rávezető Projekt Tanácsadó és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság (továbbiakban: Adatkezelő)

Székhelye: 1054 Budapest, Alkotmány utca 15. II. em. 10.

Elérhetőségek:

 • telefon: +36-1-7988033
 • e-mail: info@ravezeto.hu

A Rávezető Projekt Kft. az e-learning típusú tanegységek (képzési részek) lebonyolítása során az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvényben (Info tv.) meghatározottak szerint az alábbi adatfeldolgozót veszi igénybe:

SKOLL Learning Technologies Korlátolt Felelősségű Társaság (Cégjegyzékszám: 01-09-950771, székhely: 1114 Budapest, Eszék utca 13-15. fszt. 2.).


2. Általános keretek

2.1 A jelen tájékoztató összefoglalja azon magas szintű adatvédelmi illetve adatkezelési elveket, szabályokat, amelyeket az Adatkezelő a portál működtetésével összefüggésben önmagára nézve kötelezőnek ismer el a mindenkor hatályos jogszabályi előírások maradéktalan megtartása mellett. Utóbbiak a jelen szabályzatban való kiemelés híján is részét képezik az Adatkezelő gyakorlatának.

2.2 Az adatkezelési tájékoztató kialakítása során az Adatkezelő figyelembe vette az európai általános adatvédelmi rendelet (továbbiakban: GDPR) és az Infotv. rendelkezéseit, a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság ajánlásait, a vonatkozó joggyakorlatot, hatósági, bírósági és Alkotmánybírósági döntéseket, valamint az adatvédelemmel összefüggésben kialakuló új európai trendeket.

2.3 A jelen szabályzatban alkalmazott fogalmak minden esetben megegyeznek a GDPR 4. cikke szerinti értelmezésekkel. Felhasználónak a portál regisztrált használója tekintendő.

2.4 A portál felhasználójaként történő regisztráció két módon lehetséges:

 1. a felhasználónak a regisztrációhoz szükséges adatait regisztrációra az Adatkezelő szerződéses partnere továbbítja az Adatkezelő irányába – amelyre kizárólag az érintett GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerinti jóváhagyása esetén van joga és lehetősége, az így megkapott adatokról, az elvégzett regisztrációról pedig az Adatkezelő a GDPR 14. cikk alapján az érintettnek tájékoztatást nyújt;

 2. az érintett – az Adatkezelő szerződéses partnerének munkavállalójaként – maga regisztrál, melynek során a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint minősülő nyilatkozatában ad hozzájárulást az adatkezeléshez.

Az adatszolgáltatás az Adatkezelő irányában mindkét esetben önkéntesen, az Adatkezelő valamint a szerződéses partnere közötti megállapodáson alapulóan történik. Az adatkezelés a 3.1. a) pont szerinti adatok esetében törvényi kötelezettsége az Adatkezelőnek.

2.5 Az adatkezelés célja a portál használata során történő képzések szervezésének támogatása a jelentkezések monitoringja, egyes oktatási anyagok rendelkezésre bocsátása, valamint a részvétel tényének – e-learninges anyagok esetében a kurzus teljesítésének – igazolása révén.

2.6 A kezelt adatokat az Adatkezelő harmadik személynek nem továbbítja, azonban a képzéssel kapcsolatban a képzési program nevét, a képzés nyilvántartásba vételi számát, a képzési csoport azonosítóját, a képzésen résztvevők számát, a képzés időpontját és helyszínét, valamint a képzés által megszerezhető dokumentum megnevezését megküldi a felnőttképzési törvény előírásai alapján a Felnőttképzés Információs Rendszere részére, illetve a képzés megnevezését, nyilvántartásba vételi számát, a képzés helyszínének irányítószámát, a képzés jellegét és óraszámát, kezdő és befejező időpontját, formáját, típusát, a képesítéssel betölthető munkakör foglalkozási csoport (FEOR kódját), az elvárt legalacsonyabb iskolai végzettséget, a részvételi díj költségsávját, valamint a képzésben résztvevő statisztikai adatait (nem, születési év, lakhely irányítószáma, legmagasabb iskolai végzettség, munkajogi státusz, részvételi díj költségviselője) megküldi az OSAP adatszolgáltatás keretein belül.

2.7 A portál böngészésével összefüggésben a felhasználó tudomásul veszi, hogy a portál működése érdekében a számítógépére adatcsomagok (ún. „sütik”, vagy cookie-k) települnek a felhasználó azonosítása, valamint a portál egyes oktatási funkcióinak működtetése érdekében. Ezek hiányában a felület egyes funkciói nem lennének használhatóak, valamint a megjelenítési lehetőségek is csökkennének a felhasználók oldalán. A cookie-k fogadása valamennyi böngészőben letiltható, azonban az ezzel együtt járó használati hibák lehetőségét a felhasználók tudomásul veszik. Valamennyi adatcsomag törlését a felhasználó maga végezheti el számítógépén.


3. Kezelt adatok köre

3.1 Az adatkezelő a portál működésével összefüggésben a felhasználóknak kizárólag a jelen tájékoztatóban foglalt személyes adatait kezeli, amelyek az alábbiakra terjednek ki:

 1. a felnőttképzési törvény adatkezelésre és nyilvántartásra vonatkozó rendelkezései alapján kezelt és nyilvántartott adatok:
  • képzésben résztvevő neve, születési neve,
  • képzésben résztvevő anyja neve, születési helye és ideje, neme, állampolgársága, társadalombiztosítási azonosító jele (TAJ száma),
  • képzésben résztvevő lakóhelyének és tartózkodási helyének címe (nem magyar állampolgár Magyarországon tartózkodásának jogcíme és a tartózkodásra jogosító okirat megnevezése és száma),
  • képzésben résztvevő telefonszáma, e-mail címe,
 2. egyes kiegészítő, a képzések monitoringját, követését biztosító információk:
  • a résztvevő IP címe,
  • a résztvevő intézménye,
  • a képzés címe, neve,
  • a képzés eredményei,
  • a résztvevői elégedettségre vonatkozó adatok.

3.2 Az Adatkezelő a felhasználók által a rendszerbe felvitt adatok megfelelőségét és helytállóságát nem ellenőrzi. A 2.4. a) pont szerinti kitételt a szerződéses partner által szolgáltatott személyes adatok jogszerű kezelésére vonatkozóan, valamint a jelen adatkezelési tájékoztató elérhetőségét az Adatkezelő valamint a szerződéses partner közötti szerződés tartalmazza, az alapján szolgáltatott adatok esetében az adatkezelés jogszerűségét, az arra adott érintetti felhatalmazást az Adatkezelő egyedileg szintén nem ellenőrzi, és igazoltnak tekinti.

3.3 A kezelt adatokat az Adatkezelő:

 1. a 3.1. a) pontja szerinti adatok esetében 5 évig
 2. a 3.1. b) pontja szerinti adatok esetében 5 évig kezeli.

A fenti határidők a képzés elvégzésétől értendőek. Amennyiben a felhasználó nem végez el képzést a regisztrációt követő 3 hónapon belül, úgy adatai automatikusan törlésre kerülnek.

3.4 Az Adatkezelő a portál használatával összefüggő egyes tevékenységeket naplóz. Ennek keretében a Moodle alkalmazás tárol minden akciót/cselekvést/kattintást, amit a felhasználó a rendszerben végez, vagy ami a felhasználóhoz köthető. Ezen naplók közvetlenül a felhasználói fiókhoz kapcsolhatók, el vannak látva időbélyeggel és egy IP címmel, amelyről az adott akció elvégzése megtörtént. A Moodle tárolja továbbá felhasználóhoz kötötten, időbélyeggel ellátva a rendszerben elvégzett tevékenységek eredményét is, ahol az mérésre kerül (pl. tananyagok megtekintése, pontszámok, vizsgák, kurzusteljesítések).

3.5 A tárolt adatokhoz a 2.5 pontban jelzett céllal kizárólag az Adatkezelőnek az erre felhatalmazott munkatársai férhetnek hozzá. Az adatok kezelését belső adatvédelmi előírások rendezik, az adatkezelés azok maradéktalan megtartásával történik.


4. Tájékoztatási valamint korrekciós lehetőségek

4.1 Az Adatkezelő irányába teendő kérések, nyilatkozatok megtételére kizárólag írásban (papír alapon ajánlott, vagy tértivevényes levélben, illetve e-mail-ben) nyílik lehetőség, amelyek postai úton való feladás esetében a címzett általi igazolt átvétel napján, e-mailben való elküldés esetén pedig – a kézbesítés sikertelenségéről tájékoztató válaszüzenet hiányában – a következő munkanapon tekinthetőek kézbesítettnek.

4.2 Az érintett a GDPR III. fejezete szerinti kéréseit [így különösen az adatokhoz való hozzáférésre (15. cikk), az adatok helyesbítésére (16. cikk), törlésére (17. cikk) valamint korlátozására (18. cikk) vonatkozóan) az Adatkezelő haladéktalanul, de legfeljebb 3 munkanapon belül teljesíti vagy arra válaszol. Az érintett kérheti továbbá a GDPR 20. cikke szerinti adathordozási jogához kapcsolódóan adatainak .doc formátumban való biztosítását is.

4.3 Valamennyi kezelt adat a felhasználó profilból az érintett számára is elérhető, akik a szükséges korrekciókat akár maguk is elvégezhetik, de a portál használatához, valamint a jogszabályi kötelezettségek szükséges alapadatok (GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pont) nem törölhetőek és nem is szerkeszthetőek. A módosítás esetén az adatok korábbi tartalma az Adatkezelő belső adatbázisaiban továbbra is rendelkezésre áll a korábbi állapotok, nyilatkozatok és információk igazolásának lehetővé tételére. Az Adatkezelő tevékenysége, adatkezelése, és továbbítása során semmilyen formában nem változtatja meg az adatokat – ide nem értve az érintett kérésére történő korrekciók esetét.

4.4 Bármelyik felhasználó kezdeményezheti a portálon, vagy az Adatkezelő elérhetőségein profiljának, vagy egyes személyes adatainak törlését (adatkezeléshez történő jóváhagyás visszavonása). Ilyen irányú kérdéseknek az Adatkezelő haladéktalanul, de legkésőbb 3 munkanapon belül eleget tesz.

A felhasználói profil valamint a személyes adatok törlésével a rendszerben tárolt, a felhasználó beazonosítására szolgáló adatok törlésre kerülnek, ugyanakkor a személyes adatkezelést igénylő feladatok teljesítése – így különösen a képzéseken való részvétel, a képzési eredmények igazolására – az Adatkezelő a törlést követően nem lesz képes. Az ezzel járó kockázatokat a felhasználó az adatkezelés korrekciójára vagy megszüntetésére vonatkozó kérése esetén tudomásul veszi. A jelen pont a 4.3-as pont szerint, a jogszabályi kötelezettségek igazolása érdekében szükséges adatkezelések törlésére vonatkozó feltételeket nem érinti – ezen adatok kizárólag a jogszabályi előírások által lehetővé tett határidő elteltét követően törölhetőek, így ezen adatok tekintetében az adatkezelés visszavonására irányuló jog korlátozottan gyakorolható.

4.5 Jogellenes, megtévesztő adat használata, illetve a személyes, vagy különleges adatokkal való visszaélés bűncselekményt, illetőleg polgári jogi igényt alapozhat meg, amelynek gyanúja esetén az Adatkezelő az adatokat a lefolytatandó eljárás időtartamára is jogosult megőrizni.

4.6 Adatkezelő jogosult és köteles minden olyan rendelkezésére álló és általa szabályszerűen tárolt adatot az illetékes hatóságoknak továbbítani, amelyre őt jogszabály vagy jogerős hatósági kötelezés kötelezi. Ilyen adat továbbítása, valamint az ebből származó következmények miatt az Adatkezelő nem tehető felelőssé.

4.7 A Felhasználó jogérvényesítési lehetőségeit az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról 2011. évi CXII. törvény, valamint a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény alapján a hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bíróság előtt gyakorolhatja, továbbá bármilyen személyes adattal kapcsolatos kérdésben kérheti a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság eljárását is (1125 Budapest Szilágyi Erzsébet fasor 22/C; postacím: 1530 Budapest, Pf. 5.).


2018. május 25.